Agility in Leadership – Smidig Ledelse

Varighet: 2 dager

Kurset er utviklet spesielt for toppledere, linjeledere og mellomledere, prosjektledere med smidigerfaring, smidigcoacher eller endringsledere, samt organisasjonsutviklere som ønsker å lære mer om knytningen mellom ledelse og smidige organisasjoner. 

Agile Leadership – Smidig ledelse

Introduksjon – hvorfor er dette kurset riktig for deg?

Ledelse utøves i et stadig mer komplekst landskap. Smidig tankesett og praksis er for mange virksomheter en måte å tilnærme seg vanskelige og uoversiktlige problemstillinger. Hvordan skal vi lede når usikkerheten og uforutsigbarheten er stor. Utfordringene vi står i rundt hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det er omskiftelig og ofte uklare. 

Vi tror at det å være leder i dag handler om å utvikle folk og organisasjoner til å håndtere fleksibilitet og endring – samtidig som det er helt sentralt at ledere går foran og tilrettelegger. Det første steget mot å utvikle smidig og effektivt lederskap er å vende speilet mot seg selv. Å utvikle bevissthet om din indre motivasjon, dine reaksjonsmønstre, hvordan du opptrer og hvilken effekt du har på andre – er en av nøklene.  

Agile Leadership-kurset hjelper deg som leder i å øke bevissthet rundt hvordan du kan utvikle deg selv og dine kollegaer til å understøtte reisen til en mer smidig organisasjon.  Kurset er bygget opp for å bidra til å øke bevisstheten din om ledelse, utvide spillerommet du kan ta som leder, forbedre relasjoner til dine omgivelser – og øke påvirkningen du som leder har i din organisasjon. Med alt dette ønsker vi å hjelpe deg til å bli en bedre leder – som er i stand til å utøve effektfullt lederskap. 

Dette kurset bygger på en forskningsbasert lederskapsmodell for smidig ledelse – i tillegg til læring av praktiske og konkrete teknikker for å utvikle dine evner som smidig leder. 

Hva sier våre kursdeltakere om kurset

Læring med mange gode praktiske eksempler og gruppearbeid, hvor en får en god verktøykasse med seg.

Deltaker fra Trondheim Kommune

«Kurset har en god kombinasjon av forståelig teori, diskusjoner og øvelser som er relevant for å lede kunnskapsarbeidere»

Deltaker fra Enova

Kurset bygges opp rundt teori og praktiske øvelser

Innholdet i dette kurset orienteres rundt forskningsbaserte modeller og gjennomprøvde teorier rundt utvikling av ledere. Opplegget er basert på teorimoduler der læring og forståelse av utviklingsmodell og tilhørende praktiske lederteknikker står i sentrum. Det settes også av tid til praktisk trening. 
 
 Vi benytter konsepter og modeller fra det globale utdanningsprogrammet Agile Leadership Journey™ – et utdanningsprogram for smidig ledelse som i dag kjøres i mange land på de fleste kontinenter – men vi har tilpasset innholdet til norske forhold rundt organisasjons- og ledelsesutvikling. 

Teorien i programmet konkretiseres gjennom praktiske øvelser der man trener på ferdigheter rundt 1-1 og 1-mange kommunikasjon og andre praksiser rundt smidig og situasjonsbasert ledelse. Dette gjøres i form av individuelle oppgaver og refleksjon, gruppeoppgaver samt øving på konkrete teknikker og praksiser. 

Kurset inkluderer også bruk av anerkjent 360 graders lederutviklingsverktøy som basis for å øke selvinnsikt og forståelse for egne handlingsmønstre. Hensikten med bruk av et 360-verktøy er å øke evnen til situasjonstilpasset og smidig ledelse basert på egeninnsikt i reaktive handlingsmønstre og kreative lederegenskaper. Her benytter vi Leadership Circle Profile™ som et globalt anerkjent verktøy for lederutvikling. Debrief og oppfølging av hver enkelt deltaker på kurset gjøres av kursinstruktørene som også er sertifisert i bruk av verktøyet. 

 Våre kurs i smidig ledelse er basert på et internasjonalt fagmiljø –
med kursopplegg som er utviklet og tilpasset for moderne virksomheter

Abilator tilbyr som eneste kursleverandør i Norge kurs fra internasjonalt anerkjente Agile Leadership Journey. Kursene er utviklet i et tungt faglig globalt miljø – som fokuserer på hvordan utvikle ledere med en mer robust verktøykasse når de skal utvikle kundeorienterte, smidige og bærekraftige organisasjoner.

Våre kurs innen smidig ledelse kan også leveres som interne kurs for å sikre en hensiktsmessig ramme for dine ledergrupper.

Innhold i kurset

Kontekst for smidig og ledelse. Hvordan lede i kompleksitet

I innledningen til kurset trekker vi tråder mellom ledelse, organisasjonsutvikling og hvordan smidig har en betydning i utviklingen av ledere, team og organisasjoner i dag. Dette vil danne et bakteppe for resten av kurset.

Smidig ledelse. Fra ekspert til katalysator – et skifte i mindset

Ledelse handler i stor grad om valg av handlinger. Forskning har vist at mange ledere tar mange ubevisste valg hver dag, noe som potensielt begrenser effektiviteten og påvirkningsmuligheten du har som leder. I første del av kurset introduseres deltakerne til en forskningsbasert utviklingsmodell for ledelse – basert på endring av mindset eller tankesett. Gjennom dette fokuserer på hvordan man ved økt selvinnsikt og økt bevissthet kan ta kloke og situasjonsbaserte valg som har større effekt på organisasjonen og enkeltmenneskene. Som igjen vil kunne legge grunnlag for etablering av en mer smidig måte å organisere folk og oppgaver på i din virksomhet.

Leder som katalysator

Utover fokus på tilpasset, relasjonell og utviklende ledelse er smidige ledere mer målrettede, kreative, balanserte og tilpasningsdyktige. I denne modulen introduserer vi teknikker for bevissthetstrening og valg du som leder som kan benytte på vegen til en mer smidig ledelsespraksis.

Effektive samtaler

Kommunikasjon og praksis for gode utforskende samtaler kan være med å forbedre hver diskusjon, beslutning og møter du har i teamet ditt. I kurset trener vi på en coachende og nysgjerrig inngang til samtaler for derigjennom å få bedre diskusjoner, økt oppslutning og eierskap til beslutinger som tas, og til teammøter preget av at teamets ulike stemmer blir hørt.

Tilbakemelding

Tilbakemelding er en av de mest effektfulle tilnærminger til utvikling av oss selv som ledere og mennesker. Vi hjelper ledere med å gjenkjenne fallgruver med det å gi tilbakemeldinger – samt lære teknikker for effektive tilbakemeldinger. Med dette kan du som leder skape en kultur hvor vi  tør å både gi og ta i mot tilbakemeldinger og har en nysgjerrig utforskning av de refleksjoner og tilbakemeldinger som kommer fram.

Utviklende lederskap gjennom selvbevissthet og 360-evaluering

I denne modulen blir deltakerne introdusert til rammen rundt arbeidet vi skal gjøre med 360-evaluering. Effektiv utvikling av deg som leder har flere perspektiver. Teoretisk kunnskap og praktiske modeller kan læres og prøves. I tillegg vil arbeid med utvikling av forståelse av din væremåte, dine reaktive adferdsmønstre og utnyttelse av kreative lederegenskaper være viktige faktorer for din effektivitet som leder.

Opplegg

  • 2 dager kurs/workshop
  • Gjennomføring av 360 graders evalueringsprofil av deg som leder/deltaker + 3 timer debrief og coaching/veiledning av sertifisert veileder som oppfølging av 360 evaluering (360 profil velges ved påmelding)
  • Evalueringsprofil settes opp og gjøres klar av programleder. Deltaker er ansvarlig for å identifisere minimum 8 kandidater (velges blant ansatte/kollega/lederkollega/leder/leders leder) som besvarer en spørreundersøkelse som danner grunnlaget for lederskapsprofilen til deltaker
  • 3 timer debrief og coaching avtales individuelt med deltakerne som en del av programmet

Kurs/workshop kjøres 0830 – 1600 

Kurset inkluderer

Fysisk undervisning/workshop 

2 dager kurs/workshop i moderne lokaler. Oppfølging av deltakere med coaching/veiledning og debrief av 360 evaluering gjøres individuelt. 

Erfarne kursholdere 

Opplæring fra erfarne instruktører som både har lang ledererfaring, erfaring i utvikling av smidige virksomheter og ledere. Våre instruktører er også sertifisert for å utvikle ledere samt veilede deltakerne igjennom 360 graders evaluerings- og utviklingsprosess. 

Helhetlig 360 graders lederevaluering som basis for å akselerere din utvikling som leder 

Vi legger til rette for en trygg og robust utviklingsprosess der du får tilbakemelding fra dine kollegaer på hvordan du framstår som leder i den kontekst du opererer i til daglig. Våre sertifiserte veiledere debriefer og støtter i tolkning av resultatene og vi hjelper deg å skape gode personlige utviklingsmål for ditt lederskap 

Utviklingsprofil fra Leadership Circle Profile™  

Du vil som en del av programmet motta en rapport med din lederskapsprofil samt veiledningstekst som hjelper deg å tolke resultatet etter debrief med sertifisert veileder. 

Absolutt alt inkludert 

Hos oss får du alt du trenger inkludert i kursprisen. Kurs/workshop, kursmateriell og 360 evaluering med debrief og oppfølging.  

Utviklende og tilpasset måte å lære på 

Programmet er inndelt i ulike moduler. Hver modul har egne læringsmål. Opplegget er en kombinasjon av teori og forståelse, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid. 

Servering 

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser. 

Språk 

Kursmateriell er på delvis på engelsk og delvis på norsk. Undervisningen gjennomføres av en norsk kursholder på norsk med mindre noe annet er spesifisert. 

Kursdatoer

  • 6.-7. september 2023, Trondheim (språk: norsk)
  • 10.-11. oktober 2023, Oslo med Pete Behrens (språk: engelsk) – NB Se egen infoside om dette kurset
  • 22.-23. november 2023, Trondheim (språk: norsk)

Pris

Kurs 2 dager: kr 15 900,-

Kurs 2 dager + 360 evaluering: kr 22 800,-