Vi i Abilator trigges av

å jobbe med utfordringer.

Våre ekspertområder

Digitalisering og digital transformasjon.

Både offentlige og private virksomheter er i stadig endring. Digitalisering og digital transformasjon er viktig for å lykkes med  stadig økende krav til effektivisering, brukerorientering, produkt og tjenesteutvikling. Temaet er derfor en viktig del av virksomhetens overordnede strategi. Hvordan kan vi sammen sørge for at din virksomhet lykkes?

Les mer om digitalisering og digital transformasjon

Den digitale tidsalderen er kommet for å bli. Både offentlige og private virksomheter må tilpasse seg dette, og dette raskere enn før. Teknologi generelt gir mange muligheter, men det er også mange feller å gå i.

Hvordan kan din virksomhet gjøre de riktige valgene når mulighetene er mange?

 • Har vi riktig infrastruktur for å ta i bruk ny teknologi?
 • Hvilken teknologi skal vi velge for hvilket forretningsområde / funksjonsområde?
 • Kan vi bruke Internet of Things? (IoT)?
 • Kunstig?
 • Hvordan skal vi prioritere?
 • Hvordan påvirker dette organisasjonen og kjernevirksomheten?
 • Hvordan skal vi ta ut gevinstene?

Dette er kun eksempler på spørsmål mange stiller seg i starten av en digital transformasjon av virksomheten.

Vi i Abilator hjelper våre kunder med å etablere en helhetlig metodikk for gjennomføring av en digital transformasjon.

Dette innebærer strategi, handlingsplaner og operasjonalisering av disse.

Vi jobber gjerne basert på tre horisonter. Hva bør gjøres i horisont 1, 2 og 3? Hvor mye innsats og ressurser skal brukes på de ulike horisontene?

Smidige organisasjoner.

I en tid hvor endring kanskje er den eneste konstante faktor, så oppdager mange virksomheter viktigheten av smidighet i måten vi legger strategiske planer, organiserer oss, endrer og tilpasser oss.

Les mer om smidige organisasjoner

Det engelske begrepet Business Agility brukes mye i disse tider – og kan på norsk oversettes med ord som forretningsmessig smidighet, tilpasningsevne, letthet eller evne til omstilling basert på hurtig læring.

Når omgivelsene endrer seg, og rammevilkårene for virksomheten brått blir annerledes, blir viktigheten av denne evnen til tilpasning i virksomheten stadig viktigere for alle – fra små startups til store virksomheter.

Svært mange organisasjoner opplever at tiden det tar for å sette ny strategisk retning – for så å faktisk omstille organisasjon og medarbeidere – er en krevende kamp mot treghet i organisasjonen.

Dette skyldes ofte mange faktorer.

 • Som leder må du kanskje snu på strukturer, hierarkier og omfattende arbeidsprosesser.
 • I tillegg til å bearbeide de mer myke sider: som verdier, kultur og mennesker.

Dette krever radikal nytenkning, både av forretningsmodell og lederskapsmodell.

Vi i Abilator kan hjelpe deg oppnå raskere omstillingsevne og mer kraftfulle leveranser, ved å introdusere virksomheten for moderne og erfaringsbaserte prinsipper og metoder. 

Ved å tenke annerledes – og ved å forenkle virksomhetens oppsett, kan vi raskere finne rom for nyskaping i organisasjonen. Dette skaper vekst.

Og dette kan hjelpe din organisasjon til å finne tilbake den iver, glød og evne til nytenkning hos dine ansatte. Dette kan bli et være eller ikke-være i omskiftelige tider for deg og din organisasjon.

 

Innovasjon og tjenesteutvikling.

Innovasjon er ikke prosessen i seg selv. Innovasjon skjer først når du har skapt et bærekraftig produkt eller tjeneste. Hvordan kan vi sammen skape en innovativ organisasjon, med fart og entreprenørskap?

Les mer om innovasjon og tjenesteutvikling

En rekke virksomheter starter innovasjonsprosesser med formål om å endre organisasjonen, et produkt eller tjenesteporteføljen. Vi ser at mange av disse dessverre ikke kommer lenger enn prosessen i seg selv.

Årsakene er som oftes at:

 • Det blir kortsiktige prosesser som ikke er en del av virksomhetens kultur og måte å jobbe på i det daglige.
 • Det tar tid å endre organisasjonen.
 • Ledelsen må ta gode valg for å lykkes med fortsettelsen.

Prosessene i  seg selv genererer ofte mange gode innsikter og ideer, men det er hva som skjer etterpå som er det viktige!

I Abilator hjelper vi din virksomhet å ta de riktige valgene når du skal starte med innovasjonsprosesser.

Vi tror på designdrevne prosesser både når det kommer til endring av selve virksomheten eller de produktene/tjenestene virksomheten leverer.

Vi også bruker ord som design thinking og tjenestedesign når vi hjelper våre kunder med virksomhetsdesign for å skape en innovativ virksomhet for fremtiden.

Med en innovativ virksomhet mener vi en virksomhet som leverer bærekraftige produkter og tjenester som noen vil ha.

Strategi og transformasjon.

Strategi er beslutninger. Tøffe beslutninger på hva selskapet ditt velger å prioritere for å skaffe seg varige konkurransefortrinn. For ofte ser vi strategien bortgjemt i et glemt hjørne av intranettløsningen. Du har først lyktes med strategiarbeidet når det er til hjelp for dine ansatte å ta beslutninger som fører organisasjon fram mot et felles strategisk mål.

Les mer om strategi og transformasjon

Strategi handler først og fremst om beslutninger. Beslutninger på hva som skal gjøres, og ikke minst, hva som ikke skal gjøres.

I markeder som stadig er i utvikling, må organisasjon være i stand til å kapitalisere på nye muligheter, optimalisere kjernevirksomheten og utforske nye muligheter. Dette er kun mulig om organisasjon er omforent om den strategiske målsetningen.

Derfor blir toppledelsens viktigste spørsmål:

 • Hvordan skal vi gjøre organisasjon i stand til å ta gode beslutninger, hver dag?
 • Hvordan kan vi få alle deler av organisasjon til å jobbe mot samme mål?
 • Og er alle omforent om hva vi ønsker å oppnå?

På denne måte blir strategi ett av toppledelsens viktigste verktøy for å øke sannsynligheten for å oppnå sine strategiske mål.

Vi i Abilator hjelper våre kunder med vekst gjennom strategiutforming og -utvikling.

Gjennom en blanding av analyse, fasilitering og testing jobber vi sammen med våre kunder for å skape varige konkurransefortrinn.

Vi har tre måter å strukturere vår arbeidspraksis på

Abilator Consulting

Lei en konsulent.

Mangler du ressurser eller kompetanse, kan du leie oss inn til å bidra i din organisasjon over en kortere eller lengre periode.

Vi vil jobbe med deg rundt de leveransene og problemstillingene du ønsker. Vi kommer med en ryggsekk full av praktisk erfaring, metodeverk og arbeidspraksiser vi har sett fungere for andre.

Abilator Studio

Kom til oss med utfordringene dine.

Book deg inn i vårt studio, og vi vil sette sammen et team som vil jobbe intensivt med å forstå og løse dine utfordringer.

Dette er en svært effektiv og konsentrert arbeidsform hvor vi sammen med deg hurtig kan finne en smidig løsning.

 

Abilator Academy

Meld deg på ett av våre kurs eller seminarer. 

Alle trenger faglig påfyll, og vi tilbyr derfor åpne kurs og kurs skreddersydd for deg og din bedrift. Her vil du få praktisk kunnskap slik at du selv kan lede læring- og utviklingsforløp. 

Våre konsulenter har med seg år med erfaring i ryggsekken og møter deg i klasserommet med effektiv opplæring i metoder og praksiser som hjelper deg og din bedrift videre.

Gi oss klimaforslag!

5 + 12 =

Kontakt oss

6 + 1 =