Vi jobber med Equinor for å utvikle og innføre en ny operasjonsmodell for digitale leveranser i selskapet. Modellen er basert på mange ulike prinsipper fra Agile, og målet er å øke verdirealisering for selskapet. Vi bistår i rådgivning, trening, endringsstøtte og coaching av ledere, produkteiere og team.

Som mange store selskaper har også Equinor svært mange utviklingsløp som går i parallell – og håndtering av disse med synlig prioritiering og oppfølging krever fokus og gode praksiser. For Equinor betyr dette at man benytter en tilpasset leveransemodell basert på Agile prinsipper, hvor man både jobber smidig i team – men også prioriterer og styrer de ulike produktporteføljene basert på en agile porteføljestyringsmodell.

For Equinor ser man at verdien skapes når team, kunder og lederlag jobber sammen – og styrer produktporteføljer etter synlige strategiske mål. At kunden deltar i den digitale utviklingsprosessen styrker kvaliteten og presisjon i leveransene – og gir også bedre drahjelp når de digitale løsningene skal innføres.

Når store selskap endrer sine arbeidspraksiser ser vi gjentatte ganger at avlæring – og opplæring i nye måter å jobbe på krever en betydelig innsats. Vi bidrar derfor i sentrale endringsprosjekter i Equinor – både med kursing og opplæring av linjeledere, porteføljeeiere og produkteiere. I tillegg leverer vi coaching og endringsstøtte til alle nivåer i organisasjonen – fra ledelse til produkteiere og teams.