Jeg har lenge hatt en ambisjon om å skrive om Heifetz rammeverk «Adaptive leadership», hvor han gjør et tydelig skille mellom adaptive utfordringer og tekniske problemer. Dette er et rammeverk jeg bruker aktivt når jeg arbeider som rådgiver, og noe vi også har med i Playmakerutdannelsen. Nå har imidlertid Line Vaarum i Otium Sanserom tipset meg om en litt annen vinkling på adaptive utfordringer og tekniske problemer som var enda mer lettforståelig og kommunikativ – og som bidrar til å rammesette mye av det jeg tenker rundt god prosessledelse.

Wicked problem vs tame problems
Margerite Nieman har nylig skrevet en bloggpost på Scenario Magazine, hvor hun beskriver forskjellen mellom det hun definerer som «wicked problems» (uregjerlige problemer) og «tame problems» (temmede utfordringer). Et uregjerlig problem er et problem som har utspring fra mange årsaker, er under utvikling og skiftende i natur. Det å finne et endelig og korrekt svar er vanskelig. En temmet utfordring er en utfordring som er definert og kan løses ved hjelp av eksisterende kunnskap. Robert Heiftez benytter begrepene «adaptive challenges» om uregjerlige problemer og «technical problems» om temmede utfordringer.

Det å temme en utfordring
For å temme et uregjerlig problem må det skapes læring. Vi må undersøke de bakenforliggende årsakene – og samskape en optimal løsning på problemet. Det å definere den eneste korrekte løsning er ofte vanskelig, slik at skal løsningen kunne aksepteres i etterkant vil involvering fra berørte parter være sentralt. Dette er noe av essensen i vår prosessledelse i Abilator, som vi også underviser i når vi kjører Playmakerutdannelsen.

Utfordringene som skal «temmes» har ofte en høy grad av kompleksitet, mange ulike perspektiv som skal håndteres, og en del av et skiftende organisatorisk landskap – hvor prioriteringer endres, organisasjonskart lages på nytt, og nye strategiske prosjekt lanseres. Og, for alle som har vært inne i en større organisasjon vet vi at dette ofte har blitt normalen i dagens arbeidsliv. Det er krevende – og morsomt å navigere i når vi lykkes med å temme utfordringene.

Wicked opportunities
Som Nieman skriver så er det også mye kraft og innovasjon som ligger i det å adressere de krevende utfordringene. Innovasjon og nyskaping kommer igjennom det å søke nye perspektiv, utforske ambiguitet og balansere ulike behov og perspektiv. Og, en godt ledet prosess synliggjør og håndterer de bakenforliggende årsakene til de problemer en møter, slik at vi unngår tekniske quick-fix som ikke løfter oss videre.

Vi foretrekker å arbeide med disse uregjerlige utfordringene, og temme disse i samarbeid med våre kunder.