ADKAR – en strukturert endringsledelsesmetode

av | feb 17, 2023

For organisasjoner som ønsker å gjennomføre endringer, kan det være en utfordring å sikre at endringene faktisk skjer og at de oppnår de ønskede resultatene. ADKAR-metoden er et nyttig verktøy i dette arbeidet, og gir en strukturert tilnærming til endringsledelse. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva ADKAR er og hvordan den kan brukes til å gjennomføre vellykkede endringsprosesser.

Overgangsfaser i endringsprosesser er krevende. Illustrasjonen fra Prosci viser hvordan man ved bruk av deres metodikk kan unngå en sveitserost-tilstand, der man helst skal ha full gevinnstrealisering. Les mer i om ADKAR i denne artikkelen, og bli med på seminar i våre lokaler mandag 09. mars 2023. Meld deg på her.

Hva er ADKAR?

ADKAR er en endringsledelsesmetode som ble utviklet av Prosci, en av verdens ledende organisasjoner innen endringsledelse. ADKAR er en forkortelse for Awareness (bevissthet), Desire (ønske), Knowledge (kunnskap), Ability (evne) og Reinforcement (forsterkning), som representerer de fem trinnene som må oppnås for å skape en vellykket endring.

Awareness

Det første trinnet i ADKAR er å skape bevissthet rundt endringen. Dette kan omfatte å identifisere og kommunisere behovet for endring, og gi tydelig informasjon om hva som vil forandre seg. Det er viktig å involvere alle som vil bli berørt av endringen, og kommunisere på en måte som sikrer at alle forstår hva som vil skje.

Desire

Det neste trinnet er å skape et ønske om endring. Dette kan omfatte å vise hvorfor endringen er viktig, og hvordan det vil påvirke organisasjonen og dens medarbeidere. Det kan også innebære å motivere medarbeidere og ledere til å ta ansvar for endringen, og gi dem insentiver til å støtte den.

Knowledge

Det tredje trinnet handler om å gi de involverte den kunnskapen de trenger for å gjennomføre endringen. Dette kan omfatte trening og opplæring, samt å gi tilgang til relevant informasjon og ressurser. Det er viktig at medarbeidere og ledere har tilstrekkelig kunnskap til å forstå hva som kreves av dem.

Ability

Det fjerde trinnet er å sikre at de involverte har evnen til å gjennomføre endringen. Dette kan omfatte å tilby støtte og veiledning, og å sørge for at organisasjonen har de ressursene som trengs for å gjennomføre endringen. Det kan også innebære å legge til rette for en gradvis innføring av endringen, slik at medarbeidere og ledere kan tilpasse seg.

Reinforcement

Det femte og siste trinnet i ADKAR er å forsterke endringen. Dette kan omfatte å anerkjenne og belønne de som har støttet endringen, samt å sikre at endringen blir en integrert del av organisasjon

Hvordan kan jeg benytte ADKAR?

Selv om ADKAR-modellen er en nyttig verktøykasse for endringsledelse, er det ikke alltid like enkelt å gjennomføre modellen i praksis. For å gjennomføre ADKAR effektivt, må du ta hensyn til følgende trinn:

Identifiser endringsbehovet

Før du kan implementere ADKAR-modellen, må du først identifisere hvorfor endringen er nødvendig og hvilken innvirkning den vil ha på organisasjonen og dens ansatte. Det kan være lurt å utføre en omfattende analyse for å vurdere hva som fungerer bra i organisasjonen og hva som kan forbedres.

Planlegg implementeringen

Når du har identifisert endringsbehovet, må du utarbeide en plan for implementeringen av ADKAR-modellen. Planen bør inneholde detaljerte trinn for hvordan hver del av modellen skal implementeres i organisasjonen, og hvilke ressurser som vil være nødvendig for å gjennomføre hver del av prosessen.

Skap bevissthet

Når planen er på plass, må du skape bevissthet om endringen i organisasjonen. Dette kan inkludere kommunikasjon til ansatte om hva som skal skje, hvorfor det er nødvendig og hva som vil være de langsiktige fordelene. Det er også viktig å tydeliggjøre hva som vil være de individuelle fordelene for de ansatte.

Bygg kunnskap

Når bevisstheten er skapt, må du sørge for at de ansatte har den kunnskapen som trengs for å gjennomføre endringen. Dette kan innebære opplæring i nye verktøy eller systemer, eller opplæring i nye arbeidsmetoder og prosesser. Det er også viktig å gi de ansatte tilstrekkelig tid til å bli kjent med endringen.

Skap ønske

For å få de ansatte til å ønske endringen, er det viktig å involvere dem og lytte til deres synspunkter og bekymringer. Dette kan skape et eierskap til endringen og en følelse av at de har innflytelse på hvordan endringen vil påvirke dem.

Bygg opp motstandskraft

Selv om du har gjort alt du kan for å få de ansatte til å ønske endringen, vil det alltid være noen som motsetter seg endringen. Det er viktig å håndtere denne motstanden på en konstruktiv måte, for eksempel ved å lytte til deres bekymringer og gi dem tilstrekkelig støtte og opplæring.

Gi støtte og oppfølging

Implementeringen av ADKAR-modellen er ikke en engangsprosess, og det vil være behov for kontinuerlig støtte og oppfølging for å sikre at endringen er vellykket. Dette kan inkludere å tilby kontinuerlig opplæring, gi støtte til de ansatte som sliter med endringen, og kontinuerlig evaluere og justere endringsprosessen.

Fordeler med ADKAR-modellen

  • Fokus på individuell endring

En av de største fordelene med ADKAR er at det fokuserer på den individuelle opplevelsen av endring, og hvordan hver person i organisasjonen kan tilpasse seg den nye situasjonen. Dette bidrar til å skape en følelse av personlig eierskap over endringen og øker sannsynligheten for suksess.

  • Strukturert tilnærming

ADKAR gir en strukturert tilnærming for endringsledelse, noe som bidrar til å redusere usikkerheten og stresset som ofte følger med endringer. Ved å ha en klar plan og tydelige mål, kan organisasjonen og de ansatte føle seg tryggere og mer forberedt på endringene som kommer.

  • Fleksibel modell

ADKAR kan brukes i en rekke forskjellige endringer, enten det er en teknologisk endring, organisasjonsendring eller endring av arbeidsprosesser. Dette gjør metoden veldig allsidig og kan tilpasses til de fleste situasjoner.

Ulemper med ADKAR-modellen

  • Tidkrevende

Implementeringen av ADKAR kan være tidkrevende, spesielt hvis det er en stor organisasjon eller kompleks endring. Det krever grundig analyse og planlegging, samt tid og ressurser for å gjennomføre de nødvendige endringene.

  • Kan være begrensende

Selv om ADKAR gir en strukturert tilnærming til endringsledelse, kan det også være begrensende i noen situasjoner. Organisasjoner og team kan føle seg tvunget til å følge metoden til punkt og prikke, selv om noen trinn ikke passer helt til deres spesifikke situasjon eller behov.

  • Avhengig av ledelsen

Suksessen til ADKAR-metoden er avhengig av god ledelse. Hvis lederne i organisasjonen ikke støtter og gjennomfører endringene i tråd med ADKAR-metoden, kan det føre til at prosessen mislykkes.

 Til tross for noen ulemper kan ADKAR-metoden være en effektiv og allsidig tilnærming for å lede organisasjonsendringer. Det er viktig å ha en tydelig forståelse av både fordeler og ulemper før man implementerer metoden. Dette vil bidra til å sikre at organisasjonen er godt forberedt og rustet for endringene som kommer.

Kort fortalt

ADKAR-modellen er en strukturert tilnærming til endringsledelse som hjelper organisasjoner å planlegge og gjennomføre endringer på en mer effektiv måte. Modellen består av fem faser: bevissthet, ønske, kunnskap, evne og forsterkning. Ved å følge disse stegene kan organisasjoner sikre at deres endringsprosesser er vellykkede og at de oppnår de ønskede resultatene.

En av fordelene ved å bruke ADKAR-modellen er at den hjelper organisasjoner med å identifisere og løse utfordringer på et tidlig stadium av endringsprosessen. Modellen gir også en klar og strukturert tilnærming som gjør det enklere å følge og måle fremdriften. Videre bidrar ADKAR til å engasjere de ansatte og sikre at de er klare for endringen.

Imidlertid er det også noen ulemper ved å bruke ADKAR. En av ulempene er at modellen kan være tidkrevende og komplisert å gjennomføre, spesielt i større organisasjoner med mange ansatte og komplekse strukturer. Det kan også være vanskelig å få alle ansatte med på endringen, spesielt hvis det er motstand mot endringen i organisasjonen.

Til tross for disse utfordringene, er ADKAR-modellen fortsatt en av de mest populære tilnærmingene til endringsledelse, og den brukes av organisasjoner over hele verden. Med riktig implementering og tilpasning til organisasjonens behov, kan ADKAR-modellen være en verdifull ressurs for å sikre suksess i endringsprosesser.

Er du mer nysgjerrig på ADKAR er det bare å ta kontakt.

Sindre Kristian Alvsvåg

Sindre Kristian Alvsvåg

Rådgiver

Sindre Kristian Alvsvåg er sertifisert endringsleder gjennom Prosci, og ønsker å dele litt av sin kunnskap gjennom artikler og seminarer.